Wat doet de jeugdarts?

De school of de ouders kunnen contact opnemen met de jeugdarts als het niet goed gaat met een kind. De jeugdarts denkt ook mee als een kind naar speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) gaat, of als een kind tijdelijk niet (elke dag) naar school kan.

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs CJG Gesprek Ondersteuningsprofiel passend onderwijs

De jeugdarts kan meedenken en adviezen geven. Als je kind een eigen behandelaar heeft, kan de jeugdarts daar contact mee opnemen. De jeugdarts heeft beroepsgeheim en mag informatie over jouw kind niet zonder jouw toestemming delen met de school.

Wat is een oudersteunpunt?

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij het oudersteunpunt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om jou als ouder te helpen en werkt onafhankelijk. Op de site vind je tal van vragen én antwoorden rondom (passend) onderwijs.

Baby's en peuters De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Hulp Opvoeden passend onderwijs

Wat is een schoolbestuur?

Alle scholen hebben een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. Het schoolbestuur neemt de belangrijke beslissingen over de school. Dit doen ze meestal voor meer dan één school. Soms is een schoolbestuur ook verantwoordelijk voor kinderopvang. Wanneer scholen en opvang helemaal geïntegreerd zijn spreken we van een integraal kindcentrum (IKC)

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Het is de taak van het schoolbestuur ervoor te zorgen dat de school regelt dat elk kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. En extra hulp krijgt als dat nodig is. Dat doen ze soms met hulp van het samenwerkingsverband. In de schoolgids staat bij welk schoolbestuur jouw school hoort.

Wat gebeurt er als ik mijn kind aanmeld op een school?

Soms weet je al dat je kind extra hulp nodig heeft als het voor het eerst naar school gaat. Het is goed om dat aan de school te vertellen bij de aanmelding. De school heeft dan zes weken om te onderzoeken welke hulp jouw kind nodig heeft en of zij die kan bieden. Meestal doet de school dat door een ontwikkelingsperspectief (OPP) te maken. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief?’.

Het basisonderwijs Aanmelden Zorgplicht

Kan ik mijn kind bij meer scholen aanmelden?

Dat kan. Maar dat moet je wel vertellen bij de aanmelding. Je moet ook vertellen op welke school jij jouw kind het liefst wil inschrijven. Die school heeft dan de zorgplicht. Lees hier meer over bij de vraag: Wat is zorgplicht?

Het basisonderwijs Aanmelden Zorgplicht

Wanneer schrijft de school mijn kind in?

Het is belangrijk te weten dat een aanmelding iets anders is dan een inschrijving. Na het aanmelden gaat de school kijken of ze jouw kind kunnen inschrijven. De school laat jou altijd in een brief of e-mail weten of je kind wel of niet wordt ingeschreven op de school. De zorgplicht van een school begint wel al bij de aanmelding. Dit betekent dat de school ervoor zorgt dat jouw kind passend onderwijs krijgt. Ook als de school jouw kind niet gaat inschrijven. De school gaat dan samen met jou op zoek naar een andere passende plek. Dit kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of voor speciaal onderwijs (SO). Dat staat dan in het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Het basisonderwijs inschrijving passend onderwijs

Wat als ik al weet dat mijn kind extra hulp nodig heeft?

Soms weet je al voordat je kind naar school gaat, dat hij of zij extra hulp nodig heeft. Dat moet je vertellen bij het aanmelden bij de school. De school gaat dan informatie verzamelen over jouw kind. Dit doen ze omdat ze willen weten welke soort hulp je kind nodig heeft en hoeveel hulp. De school vraagt aan jou als ouder om informatie over jouw kind met hen te delen. Je hoeft niet het hele verslag van een onderzoek aan de school te geven. Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen instaat. Je kunt ook een deel van het verslag aan de school geven, of alleen een samenvatting. De school vraagt misschien ook om contact met een behandelaar van jouw kind. Je kunt hier vragen over stellen. Welke informatie heeft de school nodig, en waarom? Wie kan deze informatie straks allemaal lezen? En kun jij zelf die informatie ook geven? De school vraagt altijd eerst toestemming aan jou. De school mag niet zonder die toestemming overleggen met anderen buiten de school over jouw kind. De school moet ook toestemming vragen om een verslag van een onderzoek te mogen lezen. De school moet van jou wel genoeg informatie krijgen om te kunnen onderzoeken wat je kind nodig heeft.

Het basisonderwijs Aanmelden passend onderwijs Zorgplicht

Met al deze informatie onderzoekt de school binnen zes weken of ze de hulp kunnen geven die jouw kind nodig heeft. Dit bespreekt de school met jou als ouder. Soms laat de school weten dat er meer tijd nodig is voor het onderzoek. Dan mag de school nog vier weken extra tijd gebruiken. Als duidelijk is wat jouw kind nodig heeft aan onderwijs en extra hulp, kijkt de school of jouw kind dit bij hen kan krijgen. En of de school jouw kind dus kan inschrijven. Van het onderzoek naar wat jouw kind nodig heeft en wat de school voor hem of haar kan doen, maakt de school een verslag. Je kunt vragen om een kopie van dit verslag.

Hoe praat ik met school over extra hulp/ondersteuning?

Wanneer de school denkt dat jouw kind extra hulp nodig heeft, zijn er gesprekken met jou als ouder. Die gesprekken zijn met mensen van de school zoals de intern begeleider (IB’er) of de leerkracht en met andere deskundigen. Bijvoorbeeld een psycholoog, een jeugdarts of logopedist. Die gesprekken noem je vaak MDO, dat is de afkorting voor een multidisciplinair overleg.

Als ouder mag je altijd bij een MDO zijn. Het is belangrijk dat je meepraat over het plan voor de extra ondersteuning voor jouw kind. Jij kent je eigen kind het allerbeste en kunt vertellen hoe het thuis met jouw kind gaat. Samen praten jullie over de oplossing die het beste bij jouw kind past. Soms wil de school dat bij een MDO ook een zorgverlener van de gemeente aanwezig is. Of een jeugdarts of leerplichtambtenaar (lpa). De school vraagt daar toestemming voor aan jou als ouder. Of deze mensen bij het overleg (nodig) zijn, hangt af van de hulp die nodig is voor jouw kind. Je kunt vragen waarom het nodig is dat deze mensen bij het overleg zijn. Misschien is het goed als je kind zelf ook bij (een deel van) het overleg is. Je mag ook zelf iemand meenemen naar het overleg. Vertel dat van tevoren aan de school.

Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

De school waar je kind vandaan komt, moet informatie over je kind geven aan de nieuwe school. Die nieuwe school kan een andere reguliere school zijn, gespecialiseerd onderwijs of de middelbare school. De school geeft de informatie door het maken van een onderwijskundig rapport (OKR). In het onderwijskundig rapport staan vijf onderdelen met informatie. Deze onderdelen zijn: • Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum • Leerresultaten en schooladvies • Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag • Informatie over begeleiding • Of je kind vaak niet op school is geweest De school maakt het onderwijskundig rapport. Maar jij mag de school wel vragen om jouw opmerkingen erbij te zetten.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Overgang voortgezet onderwijs Rechten en plichten Verzuim

Wat als ik het niet eens ben met de school over extra hulp of over plaatsing op een andere school?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij en de school iets anders vinden. Jij ziet je kind thuis, ziet hoe het zich voelt en luistert naar wat het vertelt over school. De leerkracht ziet jouw kind alleen op school. Deze situaties kunnen anders zijn. Ook kan het zijn dat jij en de school anders denken over wat je bij jouw kind ziet.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek

Wat als ik er samen met school echt niet uitkom?

Bespreek zo rustig mogelijk jouw punten. Probeer ook te luisteren naar de punten van de school. Probeer samen te kijken hoe je verder kunt. Soms helpt het om niet verder te praten over het verschil van mening, maar wel over hoe jullie samen tot een oplossing kunnen komen. Het kan helpen om de volgende keer een deskundige bij het gesprek te vragen. Of de intern begeleider (IB’er) of de directeur van de school. Misschien helpt het om het gesprek verder door te laten gaan met iemand erbij die jij vertrouwt en jou kan steunen en kan meedenken.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek zorgen

Wat is transparant toegangsbeleid?

Een transparant toelatingsbeleid betekent dat de school bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting kan geven over het beleid.

Het basisonderwijs Aanmelden Rechten en plichten

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Als de school vol is, moet het voor ouders duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. De school kan bijvoorbeeld loting toepassen of de eerste aanmeldingen plaatsen en daarna werken met een wachtlijst. De school mag ook voorrangsregels toepassen zoals broertjes-zusjes-regelingen of voor bepaalde postcodegebieden.

Welke hulp geeft een school?

Kinderen kunnen diverse vormen van hulp nodig hebben. Dit kan variëren van hulp bij het organiseren of plannen van schoolwerk tot extra oefeningen om de lesstof beter te begrijpen. Maar dit kan ook gaan om uitleg in kleine groepjes bij lezen of rekenen, hulp bij de gymles of een aangepaste stoel. Er wordt onderscheid gemaakt in basis- en extra ondersteuning.

Het basisonderwijs Hulp

Meer informatie

Wat betekent hulp en ondersteuning op school?

Elke school geeft hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Dat noem je de basisondersteuning. Wat de school precies voor basisondersteuning geeft, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Als je kind méér hulp nodig heeft, noem je dat extra ondersteuning. Dit staat ook in het schoolondersteuningsprofiel. Soms regelt het samenwerkingsverband die extra ondersteuning. Soms regelt de school dit zelf.

Meer:

Wat is basisondersteuning?

Een school moet een leerling hulp kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen. Zoals eenvoudige lees- en rekenproblemen. Dat noem je basisondersteuning. Sommige scholen specialiseren zich in een bepaald soort hulp. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke extra ondersteuning de school kan bieden en ook hoe zij dat doen.

Het basisonderwijs Hulp Ondersteuningsprofiel passend onderwijs

Meer lezen?

Het ministerie van Onderwijs en Cultuurwetenschappen heeft in oktober 2022 deze brochure uitgebracht. Hierin staat wat Passend Onderwijs inhoudt en is specifiek voor kinderen bedoeld. het is te gebruiken wanneer u met uw kind in gesprek gaat over ( passend) onderwijs.

Wat is extra hulp/ondersteuning?

Misschien heeft je kind meer hulp nodig dan de basisondersteuning. Dan kan je kind extra ondersteuning krijgen. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (SWV) staan de afspraken over basisondersteuning en extra ondersteuning in jouw regio. Elk samenwerkingsverband regelt dat anders.

Het basisonderwijs Ondersteuningsprofiel

Mijn kind heeft extra hulp/ondersteuning nodig. Hoe werkt dat?

Als jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een plan maken met doelen. Dit plan noem je het ontwikkelingsperspectief (OPP). Lees hierover meer onder de vraag: ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’.

Het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief

Het is belangrijk dat ouders en de school goed samenwerken. Vraag om meer informatie als je vragen hebt. En vertel ook hoe jij ziet dat het met jouw kind gaat. Soms worden er in gesprekken woorden gebruikt die voor jou nieuw zijn. Vraag gerust om uitleg als je niet weet wat een woord betekent. Zo kun je samen bespreken wat de beste hulp is voor jouw kind. Spreek af wanneer jullie weer overleggen. Je bespreekt dan bijvoorbeeld of de extra ondersteuning jouw kind helpt. En of er misschien toch andere hulp nodig is. Of misschien kan de ondersteuning wel worden gestopt.

Meer lezen?

Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Als jouw kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning, maakt de school een plan. In dat plan staat hoe de school jouw kind gaat helpen om zich fijn te voelen en zo goed mogelijk te kunnen leren. Dat doet de school met doelen om aan te werken. Dit plan heet een ontwikkelingsperspectief. Ook als je kind op speciaal (basis) onderwijs zit, of daarnaartoe gaat, moet de school een ontwikkelingsperspectief maken. Meestal doet de intern begeleider (IB’er) dat. De school praat met jou over de doelen die in het ontwikkelingsperspectief komen. En over hoe de school je kind gaat helpen die te halen. Het ontwikkelingsperspectief bestaat ten minste uit twee delen, het uitstroomprofiel en het handelingsdeel. In het uitstroomprofiel staat naar welk niveau van vervolgonderwijs de school met jouw kind toewerkt. Op welk niveau is jouw kind aan het eind van de basisschool? En wat voor soort onderwijs kan jouw kind volgen ná de basisschool?

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Ontwikkelingsperspectief passend onderwijs zorgen

Het andere deel van het ontwikkelingsperspectief is het handelingsdeel. Dit gaat over de extra hulp die jouw kind krijgt om de doelen te bereiken. Ook hierover overlegt de school met jou. Dit heet ook wel een ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ of ‘OOGO’. Over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief moeten jij en de school het samen eens worden. Dit heet instemmingsrecht. De school vraagt jou dan meestal om een handtekening te zetten om te laten zien dat jij het ermee eens bent. De school moet minimaal één keer per jaar met jou over het ontwikkelingsperspectief praten.

Wat als het niet lukt om de hulp voor mijn kind te organiseren?

Soms lukt het de school niet om de extra hulp die jouw kind nodig heeft te geven. Soms noemt de school zichzelf dan handelingsverlegen. Vaak komen er dan gesprekken over hoe het verder moet. Misschien kan je kind tijdelijk niet (elke dag) naar school. Het is goed te weten dat je kind dan nog steeds recht heeft op onderwijs.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Handelingsverlegenheid Ontwikkelingsperspectief TLV

De zorgplicht van de school betekent dat de school voor onderwijs moet zorgen, totdat er misschien een andere school is gevonden die beter bij jouw kind past. De school mag jouw kind niet uitschrijven totdat er een andere school is waar je jouw kind hebt ingeschreven. Een school kan niet zeggen dat ze handelingsverlegen zijn als er nog geen plan is gemaakt voor jouw kind: een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hier kun je als ouder altijd om vragen.

Meer lezen?

Meer lezen?

Wat als mijn kind tijdelijk niet (elke dag) naar school kan?

Soms lukt het een school niet om passend onderwijs voor je kind te organiseren. Dan kan de school jouw kind niet de extra hulp geven die het nodig heeft. Dan is de school handelingsverlegen. Soms zegt de school dan dat je kind niet meer kan komen. Of zie je zelf dat het jouw kind (even) niet lukt om naar school te gaan.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Handelingsverlegenheid Zorgplicht

Meer lezen?

Wanneer maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP)?

Als jouw kind méér hulp nodig heeft dan de basisondersteuning, maakt de school een plan met doelen. Dit plan noem je het ontwikkelingsperspectief.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Ontwikkelingsperspectief

Meer lezen?

Wat als ik het niet eens ben met het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Meestal zijn school en ouders het eens over de plaatsing op het speciaal onderwijs (so) of het speciaal basisonderwijs (sbo). Als je het niet eens bent met de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV), of als je het niet eens bent met het advies over de toelaatbaarheidsverklaring, kun je hier bezwaar tegen maken.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs TLV

Wanneer heeft een school zorgplicht?

De zorgplicht van de school begint op het moment dat jij jouw kind schriftelijk aanmeldt. De zorgplicht blijft bestaan tot er een andere school is waar jij jouw kind aanmeldt. Ook als die nieuwe school waar jij jouw kind aanmeldt, een andere school beter vindt passen. Alleen ouders kunnen een kind aanmelden. Lees hierover meer bij de vraag ‘Hoe meld ik mijn kind aan bij een school?’.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Aanmelden Zorgplicht

Soms heeft de school géén zorgplicht:
– Als de school vol is. Dat moet dan gelden voor alle aanmeldingen. Niet alleen voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.
– Als jij het als ouder niet eens bent met hoe de school denkt over onderwijs en opvoeding. Dit noem je ‘niet onderschrijven van de grondslag’.
– Bij een aanmelding bij een cluster 1- of cluster 2-school. Deze scholen horen niet bij een samenwerkingsverband. Zij hebben een eigen toelatingsprocedure.

Hoe weet de school welke hulp mijn kind nodig heeft?

De school onderzoekt wat jouw kind nodig heeft aan extra hulp. Dat doet de school in overleg met jou als ouder. Er zijn vaak speciale namen voor zulke gesprekken. Zoals multidisciplinair overleg (MDO) of ondersteuningsteam (OT). De school maakt na dit onderzoek en de gesprekken een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor jouw kind. Meer uitleg vind je bij ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?’. Soms blijkt dat een school voor speciaal onderwijs (so) of speciaal basisonderwijs (sbo) het beste zou zijn voor jouw kind. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). Meer uitleg vind je bij ‘Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis) onderwijs?’ en ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?’.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Hulp Ontwikkelingsperspectief

Wat is een ondersteuningsplan?

In een samenwerkingsverband werken alle scholen in een regio samen om te zorgen dat er in die regio passend onderwijs is voor ieder kind. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staan de afspraken die in jouw regio zijn gemaakt over extra ondersteuning.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs passend onderwijs Samenwerkingsverband

Meer lezen?

Is een diagnose nodig voor (extra) hulp?

Het is niet nodig om een diagnose zoals ADHD of autisme te hebben, voordat de school extra hulp kan geven. Maar een diagnose kan de school soms wel helpen om te weten welke hulp je kind nodig heeft. Denk er goed over na of je je kind wil laten onderzoeken en door wie. Een diagnose zoals dyslexie is soms wel nodig om specifieke hulpmiddelen te mogen gebruiken, en bijvoorbeeld extra tijd te krijgen bij toetsen.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Hulp Zorgplicht

Wat betekent handelingsverlegen?

Soms lukt het de school niet om jouw kind genoeg goede hulp te bieden. Hierdoor kan jouw zich niet goed genoeg ontwikkelen. In dat geval is de school handelingsverlegen.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs

Hoe werk ik goed samen met school?

Het is belangrijk dat je als ouder goed samenwerkt met de school. Jij kent je kind goed en ziet hoe het thuis met je kind gaat. En jij weet wat je kind nodig heeft. De school ziet hoe het met je kind op school gaat. Bespreek met de school wat de school kan doen en wat jij kunt doen. Kijk wat er in de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel staat en welke hulp de school kan geven. En wat je misschien kunt doen om de school te helpen. Zorg dat afspraken op papier staan. En spreek af wanneer jullie een volgend gesprek hebben om te kijken hoe het gaat.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs

Hoe bereid ik mij voor op een gesprek met school / opvang?

Nodigt de school je uit voor een gesprek? Vraag aan de school /opvang wat precies het doel is van het gesprek. Welke punten zij willen bespreken. En wie er nog meer bij het gesprek is. Bedenk vóór het gesprek goed wat je zelf wil bespreken. Waar je je zorgen over maakt (met voorbeelden) en wat juist goed gaat. Het is handig om dit voor jezelf op te schrijven. De aantekeningen kun je gebruiken bij het gesprek.

Baby's en peuters De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek

Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?

Als je kind extra hulp nodig heeft, heeft de school informatie nodig om te onderzoeken welke hulp dat moet zijn. De school kan vragen om verslagen van onderzoeken of vragen om contact met de kinderopvang of de oude school, voor informatie over jouw kind. De school kan ook vragen of ze mogen overleggen met een zorgverlener van jouw kind. Dat mag alleen als jij hier toestemming voor geeft.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs

Wat is een warme overdracht?

Soms vraagt de basisschool om informatie over jouw kind aan de kinderopvang of de school waar jouw kind eerder op zat. Bijvoorbeeld omdat ze dan met het onderwijs beter kunnen aansluiten bij wat er al bekend is over jouw kind. En ze vragen toestemming voor een gesprek met de leiding of leerkracht die jouw kind al kent. Dit wordt een warme overdracht genoemd.

Baby's en peuters De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Aanmelden Gesprek inschrijving Rechten en plichten

Meer lezen?

Kan ik als ouder zelf een S(B)O school kiezen voor mijn kind?

Ouders hebben in Nederland het recht om zelf een school te kiezen voor hun kind. Dat geldt in principe ook voor het kiezen van een S(B)O school.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gemeente Leerlingvervoer Rechten en plichten

Ook als je in jouw eigen gemeente een S(B)O school hebt, waar je kind naartoe kan gaan, kun je tóch kiezen voor een vergelijkbare school in een andere gemeente. Het is echter wel zo dat je dan zelf het vervoer moet regelen.

De gemeente vergoedt (onder bepaalde omstandigheden) het leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde S(B)O voorziening.

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Someren

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Asten

Je kunt de beleidsregels van de overige gemeenten terugvinden op de gemeentelijke website

Hoe kies ik een school?

De keuze van een school kan best lastig zijn. Ligt de school in de buurt? Gaan andere kinderen uit het gezin of vriendjes of vriendinnetjes naar een bepaalde school? Op welke school kan mijn kind zich optimaal ontwikkelen? En sluiten het onderwijs aan en de lesmethode aan bij mijn kind?

Het basisonderwijs Aanmelden

Alle samenwerkende gewone scholen in een regio bieden dezelfde basisondersteuning. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat wat onder de basisondersteuning valt.

Heeft jouw kind extra ondersteuning nodig? Dan kun je vinden of de school dit kan bieden in het school ondersteuningsprofiel (SOP). In dit profiel staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan geven. Op deze manier vind je het best passende onderwijs voor jouw kind.

Kan de school niet de ondersteuning bieden die je kind nodig heeft? Dan heeft de school zorgplicht en gaan jullie samen op zoek naar een school waar je kind die extra ondersteuning wel krijgt. Daarover hebben scholen onderling afspraken gemaakt.

Meer informatie

Wat kan Stichting Leergeld betekenen voor mijn kind?

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen. De stichting wil deze kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Hulp Leerlingvervoer Stichting Leergeld

Links naar diverse gemeenten in de regio:

Asten / Someren

Deurne

Geldrop Mierlo Heeze Leende

Gemert- Bakel- Laarbeek- Boekel

Helmond

Met welke personen kan ik te maken krijgen als ik het niet eens ben met de school, of als mijn kind misschien naar een andere school moet?

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de school over de hulp voor jouw kind, over welke school (wel) passend is of bij een overgang naar een andere school. Je kunt dan te maken krijgen met de leerplichtambtenaar (lpa) of de jeugdarts of de gemeente.

Baby's en peuters De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Ondersteuningsprofiel passend onderwijs Zorgplicht

Misschien kan je kind tijdelijk niet (elke dag) naar school. Kinderen zijn in Nederland leerplichtig. Als ze (tijdelijk) niet naar school gaan, of kunnen, vraagt de school soms de gemeente, de leerplichtambtenaar en/of de jeugdarts om mee te denken over een oplossing. Lees hierover meer bij de vragen ‘Wat doet de leerplichtambtenaar (lpa)?’ en ‘Wat doet de jeugdarts?’.

Wat doet de leerplichtambtenaar (LPA)?

De leerplichtambtenaar is in dienst van de gemeente. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen wel naar school gaan.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gemeente Leerlingvervoer passend onderwijs Verzuim

Ouders kunnen bij de leerplichtambtenaar in sommige gevallen vrijstellingen en ontheffingen aanvragen. Als er problemen zijn met naar school gaan, kan de leerplichtambtenaar een leerling, ouders en de school helpen bij het zoeken naar oplossingen.
Ook kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of helemaal niet staat ingeschreven op een school. Elke gemeente heeft minstens één leerplichtambtenaar in dienst.

Ik maak me zorgen over de ontwikkeling van mijn kind.

Mijn kind huilt heel veel. Zijn de driftbuien van mijn peuter normaal? En hoe kan ik daar mee omgaan? Mijn dochter in groep drie is nog niet helemaal zindelijk. Een lastige eter aan tafel. Mijn zoon van negen vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Ik denk dat mijn dochter wordt gepest. Mijn puberzoon is zo somber…

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Consultatiebureau Hulp VVE

Opgroeien en opvoeden gaat meestal vanzelf en ouders zijn de beste ervaringsdeskundigen als het om hun kind gaat. Je kind ontwikkelt zich razendsnel en dat roept soms twijfels, vragen of zorgen op. Dat is heel normaal en iedere ouder herkent dit wel. Praat erover met een deskundige

Bij GGD Brabant-Zuidoost werken jeugdverpleegkundigen. Zij bieden een luisterend oor en geven nieuwe inzichten, ondersteuning, advies en informatie die helpt. Op een laagdrempelige manier helpen zij ouders op weg.

Meer informatie

Hoe vind ik een passende school voor mijn kind?

Het is belangrijk om op tijd op zoek te gaan naar de best passende school voor je kind, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Het is daarom goed om eerst vooronderzoek te doen naar de scholen in je buurt.

Het basisonderwijs Aanmelden Gesprek

Overzicht van scholen in de omgeving

Voor een overzicht van de scholen in je omgeving, kan je kijken op de website ’scholen op de kaart’ Naast informatie over het basisprofiel van de school is hier ook te lezen wat de school uniek maakt. Als jouw kind op de basisschool (waarschijnlijk) extra ondersteuning en/of zorg nodig heeft, is het belangrijk om goed te onderzoeken of de basisschool de gewenste ondersteuning kan bieden. Elke school heeft een school ondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden.

Meer informatie

Tip:

Kan ik zelf bepalen bij welke school ik mijn kind aanmeld?

Je bent vrij om te bepalen bij welke school je je kind wilt aanmelden.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Aanmelden Zorgplicht

In Nederland hebben we verschillende typen basisonderwijs:

Openbaar onderwijs
Openbare basisscholen staan open voor ieder kind. Het onderwijs op een openbare basisschool gaat niet uit van een godsdienst of levensbeschouwing.

Basisscholen die uitgaan van een godsdienst of levensovertuiging
Op deze scholen krijgen kinderen les vanuit een godsdienst of levensovertuiging. Bijvoorbeeld:
• Katholiek;
• Protestants;
• Islamitisch;

Vaak zijn kinderen met een andere levensovertuiging op deze scholen ook welkom.

Bepaald onderwijsconcept
Er zijn ook basisscholen met een onderwijsconcept. Zij geven les vanuit bepaalde ideeën over opvoeding en onderwijs. Bijvoorbeeld:
• Montessori;
• Dalton;
• Jenaplan;
• Vrije scholen

Basisscholen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
Als je kind door een beperking of gedragsproblemen extra ondersteuning nodig heeft, kan het naar:

• een school voor speciaal basisonderwijs (SBO);
• een school voor speciaal onderwijs (SO).

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden op de basisschool? 

In Nederland mogen kinderen vanaf vier jaar oud naar groep 1 van de basisschool. Als ze vijf jaar zijn, dan is het onderwijs verplicht. Aanmelden kan op iedere basisschool naar keuze. Aanmelden voor de basisschool kan al vanaf 3e verjaardag van jouw kind tot minimaal 10 weken voordat je kind 4 jaar wordt. De school heeft 6 weken de tijd om te kijken of ze jouw kind een passende onderwijsplek kan bieden. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd.

Het basisonderwijs Aanmelden

Aanmelden voor de basisschool kan al vanaf 3e verjaardag van je kind tot minimaal 10 weken voordat je kind 4 jaar wordt.  De school heeft 6 weken de tijd om te kijken of ze jouw kind een passende onderwijsplek kan bieden. Deze termijn kan 1 keer met 4 weken worden verlengd.

Het is mogelijk om je kind op meerdere scholen aan te melden. Indien je kind bij meerdere scholen in aangemeld: vermeld dit altijd bij de aanmelding. Op de website van de school vind je de aanmeldprocedure. Deze kan per school verschillen. Op sommige scholen is een wachtlijst

 

Ik heb behoefte aan ondersteuning in de opvoeding. Waar kan ik terecht?

Met vragen of zorgen over de opvoeding kan je altijd terecht bij het Consultatiebureau, de GGD, het Centrum voor jeugd en Gezin of je huisarts. 

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs CJG Consultatiebureau Opvoeden VVE

Als je ondersteuning nodig hebt in de opvoeding, is het goed om hierover contact op te nemen met je gemeente. Elke gemeente biedt zorg en ondersteuning aan op het gebied van opvoeding. Alleen de aanmelding hiervoor is in elke gemeente anders georganiseerd. Zo kan er gewerkt worden met zogenaamde sociale teams of een Jeugd- en gezinscoach (CJG-coach).

Voor vragen of de aanvraag van ondersteuning kan je zelf rechtstreeks contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin of het sociale team van de gemeente waar je woont.

Samen met jou brengt de medewerker van de gemeente dan in kaart wat je vraag als ouder is en wat jij en je kind precies nodig hebben. Vervolgens kan hij of zij je begeleiden bij het vinden van de juiste ondersteuning in je eigen gemeente.

Op welke manier kan ik mijn kind aanmelden op de basisschool?

Meestal kunnen ouders hun kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Op de website van de school staat de aanmeldprocedure beschreven. Lees deze goed door. Meld je kind altijd schriftelijk aan, want alleen dan is de aanmelding officieel. Je kunt je kind op meerdere basisscholen aanmelden. Vertel de scholen wel altijd over eventuele aanmelding bij andere scholen A

Het basisonderwijs Aanmelden Consultatiebureau

Als je als ouder denkt, dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, geef je dat bij de aanmelding direct aan de school door. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen met een VVE-indicatie. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat je kind extra ondersteuning nodig had op de peuterspeelzaal of kinderopvang met betrekking tot bepaalde ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taalontwikkeling.

Moet de basisschool mijn kind aannemen als ik hem of haar aanmeld?

Nee. De school hoeft niet alle leerlingen die worden aangemeld op de eigen school te plaatsen. Wel moet de school altijd eerst onderzoeken of zij zelf je kind een passend onderwijsaanbod kunnen bieden.

Het basisonderwijs Aanmelden Zorgplicht

Hierbij spelen 3 factoren een belangrijke rol:

 • de mogelijkheden van je kind en zijn/haar ondersteuningsbehoefte
 • de (on)mogelijkheden van de school
 • de wensen van de ouders

Meer informatie

Mag een school een kind weigeren omdat de school vol is?

Een school mag een leerling weigeren als de school vol is. Maar, een school moet altijd een consequent en transparant toelatingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat het toelatingsbeleid ook voor de ouders toegankelijk is.

Het basisonderwijs Aanmelden Rechten en plichten Zorgplicht

Wat is dat: transparant toegangsbeleid

Een transparant toelatingsbeleid betekent dat de school bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting kan geven over het beleid. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Als de school vol is, moet het voor ouders duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er op de school is en hoeveel aanmeldingen er zijn. Ook moet voor ouders altijd transparant zijn dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. De school kan bijvoorbeeld loting toepassen of de eerste aanmeldingen plaatsen en daarna werken met een wachtlijst. De school mag ook voorrangsregels toepassen zoals broertjes-zusjes-regelingen of voor bepaalde postcodegebieden.

Niet toegestaan beleid is beleid dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte benadeelt ten opzichte van overige leerlingen. Ook niet toegestaan is bijvoorbeeld beleid dat een maximum stelt aan de toelating van het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, of beleid dat erop is gericht om voorrang te geven aan leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoefte.

Wat kan je als ouders doen als je het niet eens bent met de plek die de school aanbiedt?

Als je het niet eens bent, met de geboden plek, heb je een aantal mogelijkheden. De eerste stap is uiteraard samen met de school proberen om een oplossing te vinden.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Rechten en plichten

Als je het niet eens bent, met de geboden plek, heb je een aantal mogelijkheden. De eerste stap is samen met de school proberen om een oplossing te vinden. Als je er met de school niet uitkomt kun je de volgende stappen zetten:   

 • Ouders kunnen contact opnemen met het samenwerkingsverband van de school van aanmelding.  
 • Ouders (of school) kunnen de hulp inroepen van een onderwijsconsulent.
 • Ouders kunnen bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school. 
 • Ouders kunnen een oordeel vragen aan de tijdelijke landelijke geschillencommissie passend onderwijs.  
 • Ouders kunnen een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens.  
 • Ouders kunnen naar de rechter stappen  

Meer informatie

De leerkracht maakt zich zorgen over mijn kind, wat kan ik doen?

Ga met elkaar in gesprek. Soms kijkt een intern begeleider of zorgcoördinator van de school ook mee naar de situatie. Het kan ook zijn dat iemand anders dat doet.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek Hulp

Als iemand van buiten de school meekijkt, dan mag dit alleen in overleg met jou als ouder. Hiervoor is dus altijd de toestemming van ouders nodig. Als de leerkracht vindt dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Zo krijg je zicht op elkaars ervaringen met je kind. Leerkrachten en school hebben immers andere ervaringen met je kind dan jij. Zo kunnen verschillende visies op de belangen van je kind ontstaan en kun je samen op zoek gaan naar een passende oplossing of ondersteuning.

Hoe bespreek ik mijn zorgen met school?

Als je je zorgen maakt over je kind, wacht dan niet te lang om met de leerkracht te praten. Maak hiervoor een aparte afspraak en plan het gesprek op een rustig moment. Vertel kort en bondig waarom je een gesprek wilt, zodat de leerkracht weet waarover het gaat en zich kan voorbereiden.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek Hulp

De volgende vragen kunnen je helpen bij het voorbereiden van je afspraak:

 • Wat zou je willen dat het gesprek jou gaat opleveren?
 • Waar maak je je zorgen over?
 • Met welke voorbeelden kun je je zorgen verduidelijken?

(Bedenk vooraf concrete voorbeelden van gedrag die je thuis ziet en waar jij je zorgen over maakt.)

Wat is zorgplicht?

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht gekregen. Zorgplicht betekent dat, als ouders hun kind schriftelijk aanmelden bij een school naar keuze, deze school ervoor verantwoordelijk is om de leerling een passende onderwijsplek te bieden.

Het basisonderwijs Aanmelden Zorgplicht

Als een leerling op meerdere scholen wordt aangemeld, wordt aan ouders gevraagd welke school hun voorkeur heeft. Deze voorkeurschool krijgt zorgplicht. Bij de aanmelding geven ouders aan of zij verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school is verplicht om te onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en om te bepalen of de school deze ondersteuning kan bieden. Als de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan bieden, is zij verplicht om in overleg met ouders te zoeken naar een passende plek binnen het samenwerkingsverband. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.

Meer informatie

Vanaf welke leeftijd geldt de zorgplicht?

Een kind kan vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind (schriftelijk) aanmelden op een school.

Het basisonderwijs Zorgplicht

Het is belangrijk om het bij de aanmelding aan te geven als je kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht gaat dan direct in, ook al is je kind bij aanmelding jonger dan 4 jaar. De school moet vervolgens de aanmelding in behandeling nemen en een passende plek bieden. Soms worden kinderen aangemeld voordat zij 3 jaar zijn. In dat geval spreken we van een vooraanmelding en gaat de zorgplicht nog niet in.

Wat is een intern begeleider?

Een intern begeleider wordt ook wel IB’er genoemd. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de school en heeft coördinerende en begeleidende taken. De IB’er helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij of zij gaat met ouders en leerkracht in gesprek, onderzoekt de hulpvraag en gaat in overleg op zoek naar de best passende oplossing.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Hulp

Soms heeft de IB-er ook coachende taken. Dan helpt hij/zij leerkrachten met beter klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen.

Welke extra ondersteuning heeft mijn kind nodig?

Ieder kind is anders. Wanneer jouw kind extra ondersteuning of een eigen aanpak op school nodig heeft, dan kun je in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school van jouw keuze zien of deze ondersteuning geboden kan worden. In een gesprek met de school kun je als ouder je vragen over het ondersteuningsprofiel stellen en kan de school dit profiel toelichten.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Rechten en plichten

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de toelating van mijn kind of als ik ontevreden ben over de ondersteuning die hij/zij krijgt?

In deze gevallen is het belangrijk om eerst het gesprek aan te gaan met school en samen proberen een oplossing te vinden. Als school en ouders het niet eens worden, kan het SWV Helmond-Peelland PO worden gevraagd om mee te denken. Je kan hiervoor een consult aanvragen bij één van de gedragsdeskundigen van het SWV. 

Het speciaal (basis)onderwijs Rechten en plichten

Als er onvoldoende vertrouwen is om in gesprek te blijven, kan het de beste keuze zijn om op zoek te gaan naar een andere school voor je kind. Wel blijft hiervoor overleg en afstemming met de huidige school nodig.

Onafhankelijk advies
Als school en ouders er dan nog samen niet uit komen, kan advies of bemiddeling worden gevraagd aan de onafhankelijke onderwijsconsulenten. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen. Zij zijn inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.

Meer informatie

Wat is een Kans!overleg?

Het kan zijn dat er, na de inzet van extra ondersteuning door de school en inzet van deskundigen of de preventieve route via het samenwerkingsverband (SWV), toch nog vragen spelen over de ontwikkeling van je kind. Dan kan je kind in aanmerking komen voor een Kans!overleg.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs

In het Kans!overleg gaat het SWV, samen met ouders, gemeente en professionals, op zoek naar de best passende ondersteuning voor het kind. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk arrangement zijn, zowel vanuit het onderwijs als de zorg. In het Kans!overleg wordt gewerkt met de methodiek Handelingsgerichte proces diagnostiek (HGPD). Deze methodiek kenmerkt zich in pedagogisch optimisme, het denken in kansen voor kinderen. Soms hebben kinderen hierbij extra ondersteuning nodig om dit te laten slagen. In het overleg wordt multidisciplinair naar de ontwikkeling van het kind gekeken en in kaart gebracht wat er nodig is om deze ontwikkeling te vergroten of te ondersteunen.

De school dient voor het KANS!overleg een OPP ( ontwikkelingsperspectief)  te overleggen. Hierin staat opgenomen wat er al is ingezet, met welk resultaat en waar naar toegewerkt wordt.

Wie zijn er aanwezig bij een Kans!overleg?
Bij een Kans!overleg zijn in ieder geval aanwezig:

 • De ouder(s)/verzorger(s)
 • De betrokken school
 • Een vast contactpersoon van de gemeente waar het kind ingeschreven staat
 • Experts op het gebied van de ondersteuningsvraag
 • Een gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband.

Als er andere instanties of hulpverleners bij je kind betrokken zijn, kunnen deze ook worden uitgenodigd bij het Kans!overleg.

 

Meer informatie

Mijn kind gedraagt zich anders dan leeftijdsgenootjes. Is er reden voor zorg of niet?

Praat er eens over met mensen in je omgeving die je vertrouwt.  Hoe zien zij je kind? Valt ze iets op? Leg jouw beeld voor en kijk hoe zij reageren. Wie weet zien zij het anders en kunnen zij met je meedenken. Het kan ook zijn dat je je niet gesteund voelt door mensen uit je omgeving. Als je zelf het gevoel hebt dat er iets aan de hand is met je kind, probeer dan op je eigen gevoel te vertrouwen.

Baby's en peuters De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs CJG Consultatiebureau Hulp

Als je je zorgen maakt over je kind, is het raadzaam om dit te bespreken met de pedagogisch medewerker of leerkracht van je kind. Hij of zij ziet je kind ook regelmatig en kan informatie geven over het gedrag van je kind in de groep. Ook kunnen zij het gedrag van je kind vergelijken met de andere kinderen in de groep. Is het gedrag van jouw kind opvallend?

Als de zorgen blijven bestaan, kan de school of de opvang meedenken over eventuele vervolgstappen.

Je kunt ook altijd contact opnemen met de huisarts of iemand van het Centrum Jeugd en Gezin  (CJG) uit je woonplaats . Ook kun je altijd terecht bij de GGD ( consultatiebureau)

Kan ik als ouder een Kans!overleg aanvragen?

Nee. Ouders kunnen geen aanvraag doen voor een Kans!overleg. Wel kunnen ze aan de school of het kinderdagverblijf vragen om de aanvraag te doen.

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Hulp Opvoeden

Het Kans!overleg kan aangevraagd worden door:

 • Voor- en vroegschoolse voorzieningen, zoals een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en de GGD
 • De school waar de leerling ingeschreven staat of waar de leerling aangemeld gaat worden
 • De gemeente, zoals een gezins- of jongerencoach, jeugdarts.

Om in aanmerking te komen voor het Kans!overleg moet de vraag altijd gerelateerd zijn aan het onderwijs. De aanvrager doorloopt voor de aanvraag eerst een aantal stappen.

Meer informatie

Waar kan ik ervaringen uitwisselen met andere ouders?

Het kan veel steun geven om je ervaringen, vragen en zorgen te delen met andere ouders die in een vergelijkbare situatie zitten. 

Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek

LEV Groep

De LEV Groep organiseert in de regio diverse informatiebijeenkomsten en cursussen over opvoeden. Ouders kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en leren met en van elkaar. Daarnaast zijn er in Nederland verschillende ouderverenigingen of ouderinitiatieven, waarvan we er hier enkele zullen noemen.

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd.  De organisatie heeft twee functies: ze helpen en vertegenwoordigen ouders. Allereerst helpt Ouders & Onderwijs ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Dit doen ze door vragen van ouders te beantwoorden en advies te geven via de kennisbank op de website of telefonisch, persoonlijk advies via het adviespunt. Daarnaast vertegenwoordigen ze ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media.

Wat is het samenwerkingsverband (SWV)?

Om alle leerlingen in een regio een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen in het onderwijs samen regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband (SWV) maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO is het samenwerkingsverband van regio Helmond-Peelland. Binnen dit samenwerkingsverband werken scholen uit de volgende 10 (deel)gemeenten met elkaar samen om een dekkend onderwijsaanbod te bieden: Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Het doel van SWV Helmond-Peelland PO is om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Zij streven ernaar om, als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, dit zoveel mogelijk binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school te laten plaatsvinden. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de leerlingen.

De missie van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO is iedere leerling uit de regio een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod te kunnen bieden. De uitgangspunten en doelstellingen van het SWV zijn te lezen in hun ondersteuningsplan op de website.

Meer informatie

Wat kan het Samenwerkingsverband voor mij als ouder betekenen?

Iedere school biedt, indien nodig, naast basisondersteuning ook extra ondersteuning. Op die manier zorgt de school dat je kind tot ontwikkeling en leren kan komen. Wanneer je kind, ondanks de ingezette interventies, onvoldoende tot ontwikkeling komt, kan het samenwerkingsverband gevraagd worden om mee te denken. Dit kan door middel van: * Een telefonisch consult. * De gedragsdeskundige van het SWV sluit op aanvraag aan bij een overleg * Het aanvragen van een Kans!overleg door school. Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@swv-peellandpo.nl of door contact op te nemen met één van de gedragskundigen van het SWV.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek Samenwerkingsverband

Wanneer een kind, ondanks de ingezette interventies, onvoldoende tot ontwikkeling komt, kan het samenwerkingsverband gevraagd worden om mee te denken.

Dit kan door middel van:

 • Een telefonisch consult.
 • Het aansluiten (op aanvraag) bij een overleg door een gedragsdeskundige van het SWV .
 • Het aanvragen van een Kans!overleg door school.

Dit kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar secretariaat@swv-peellandpo.nl of door contact op te nemen met één van de gedragskundigen van het SWV.

De school van mijn kind kan niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van mijn kind. Wat kan ik nu doen?

De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat jullie samen op zoek gaan naar een school die het beste de specifieke ondersteuning kan bieden die jouw kind nodig heeft. Elk kind heeft namelijk recht op onderwijs dat het best passend voor hem of haar is. Dit gebeurt bij voorkeur op een plek waar jouw kind zich samen met andere kinderen kan ontwikkelen.

Het basisonderwijs Aanmelden Rechten en plichten Zorgplicht

Soms is het lastig om dé best passende plek te vinden of te kiezen. In dat geval kan het Samenwerkingsverband helpen. Jeugdzorg kan indien nodig ook hierbij betrokken worden.

Meer informatie

Wat is Passend Onderwijs?

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Alle scholen hebben vanaf dat moment een zorgplicht. Dat betekent dat zij samen met andere scholen en instellingen in de regio ervoor zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt. Op de eigen school – eventueel met extra ondersteuning – op een andere school of in het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. Het doel van de nieuwe wet is om zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal (basis) onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Aanmelden passend onderwijs Samenwerkingsverband

Brochure rijksoverheid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op de website van het ministerie van OCW is veel informatie te vinden over passend onderwijs .

Filmpje waarin passend onderwijs wordt uitgelegd.

Tailored education (other languages)

Informatiebrochure over Passend Onderwijs

Ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs. Ouders kunnen met alle vragen over onderwijs en voor persoonlijk advies contact opnemen met het informatiepunt. Via email vraag@oudersonderwijs.nl of op schooldagen van 10.00 uur tot 15.00 uur ook telefonisch te bereiken op 0800-5010 (gratis vanaf een vaste telefoon).

Ieder(in)
Ieder(in) streeft ernaar dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. Ieder(in) geeft ook hulp en advies.

Onderwijsconsulenten
Ook de onderwijsconsulenten hebben handige brochures gemaakt voor ouders.

 

 

Ouders - Onderwijs: Monitor Passend Onderwijs

Wat is een onderwijszorgarrangement?

Een onderwijszorgarrangement (OZA) is speciaal ontwikkeld voor kwetsbare kinderen die het alleen redden op school als er extra ondersteuning en zorg op school wordt ingezet.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gemeente Zorg

Hierbij is er altijd goed overleg met de ouders. Het kind en de ouders werken nauw samen met onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Oza’s zijn er zowel in het regulier als speciaal onderwijs en kunnen rondom een individueel kind, maar ook voor groepen kinderen worden georganiseerd.

Waar kunnen ouders en school terecht voor advies over onderwijszorgarrangementen?

Als kinderen dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs, omdat zij, naast onderwijs ook zorg nodig hebben, kunnen onderwijszorgarrangementen (OZA’s) voorkomen dat ze thuiszitter worden. In de OZA’s worden zorg en onderwijs gecombineerd met de bedoeling dat een kind weer voldoende welbevinden en zelfvertrouwen krijgt om weer aan het onderwijs deel te kunnen nemen.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gemeente Zorg

Meer informatie

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Rechten en plichten Zorgplicht

Ook wordt beschreven welke ambities de school voor de toekomst heeft. Dit profiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leerkrachten en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

Het samenwerkingsverband SWV Helmond Peelland PO beoordeelt op basis van alle schoolondersteuningsprofielen of het een dekkend aanbod in de regio kan realiseren.

 

 

Meer informatie

Wat is het verschil tussen regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs?

Deze basisscholen zijn voor kinderen die veel extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld als je kind extra ondersteuning nodig heeft op één of meerdere gebieden, of wanneer het verstandelijk beperkt is of ernstige gedragsproblemen heeft. Ook als je kind blind, doof, slechtziend of slechthorend is, kan het naar een speciale school.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Leerlingvervoer TLV

Scholen voor speciaal basisonderwijs

Op scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) zijn de klassen doorgaans kleiner dan in het regulier onderwijs, waardoor er meer aandacht is voor de specifieke onderwijsbehoefte van je kind. Daarnaast zijn er op de school vaak meer deskundigen aanwezig, zoals een logopedist, fysiotherapeut en een maatschappelijk werkster.

De reden waarom een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) beter passend is voor je kind, kan heel verschillend zijn. Zo kan er extra ondersteuning nodig zijn op het gebied van het leren, de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of het gedrag. Vaak is er sprake van een combinatie van extra ondersteuningsvragen.

Wat is speciaal basisonderwijs (SBO)?

Scholen voor speciaal basisonderwijs zijn bedoeld voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben bijvoorbeeld omdat ze een leerachterstand hebben of er moeilijkheden spelen in de opvoeding. Het SBO is voor leerlingen die het op een gewone basisschool niet redden. Deze leerlingen hebben een lichtere problematiek dan leerlingen op een school voor speciaal onderwijs (SO).

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Leerlingvervoer Samenwerkingsverband TLV

Op een SBO-school verwerven leerlingen dezelfde basiskennis als leerlingen op een gewone basisschool, maar zij mogen daar langer over doen. Uitlopen kan tot 14 jaar. Om een plek te krijgen op een SBO-school heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV SBO) nodig. De SBO-school stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In het OPP beschrijft de school:

 • Wat de extra ondersteunings-behoeften van de leerling zijn;
 • Hoe met extra ondersteuning en begeleiding in de extra ondersteuningsbehoeften wordt voorzien;
 • Wat de doelen voor die extra ondersteuning en begeleiding zijn.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een TLV is als het ware een toegangsbewijs voor een speciale onderwijsvoorziening. Jouw kind kan daarna naar een school die beter aansluit op zijn/haar onderwijsbehoeften en kan zijn/haar ontwikkeling daar voortzetten. Vooraf wordt afgesproken of dit tijdelijk nodig is, of langer. De onderwijsbehoeften van je kind blijven centraal staan.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Zorgplicht

De TLV kan aangevraagd worden door de volgende partijen:

 • De school die zorgplicht heeft,
 • Een voorschoolse voorziening zoals (medisch) kinderdagverblijf
 • Een behandelings- en/of onderzoekscentrum
 • Een maatschappelijk werkster (als er geen voorschoolse voorziening of school bij betrokken is)

Wat is het speciaal onderwijs (SO)?

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn er voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Leerlingvervoer Samenwerkingsverband TLV

Scholen voor speciaal onderwijs (SO) zijn er voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, waaraan ook een SBO-school niet kan voldoen. Om een plek in het SO te krijgen is een TLV SO nodig. De SO-school stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In het OPP beschrijft de school:

 • Wat de extra ondersteunings-behoeften van de leerling zijn,
 • Hoe met extra ondersteuning en begeleiding in de extra ondersteuningsbehoeften wordt voorzien;
 • Wat de doelen voor die extra ondersteuning en begeleiding zijn.

Welke scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn er in regio Helmond-Peelland?

Hierbij een overzicht van de S(B)O scholen in de regio:

Het speciaal (basis)onderwijs Samenwerkingsverband TLV

De SBO scholen in de regio zijn:

De SO scholen in de regio zijn:

 

Hoe meld ik mijn kind aan voor speciaal onderwijs?

Soms heeft je kind meer nodig dan wat de basisschool kan bieden. Als ouders en school het erover eens zijn dat een kind zich beter kan ontwikkelen binnen het speciaal (basis)onderwijs (SO of SBO), vraagt de huidige basisschool een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het Samenwerkingsverband. Ouders dienen de TLV mee te ondertekenen, evenals gedragsdeskundigen.

Het speciaal (basis)onderwijs Aanmelden

De directeur van het Samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af op basis van het triadegesprek dat gevoerd is tussen ouders, leerkracht, een extern deskundige en een vertegenwoordiger van het S(B)O. Een TLV is als het ware een toegangsbewijs voor een speciale voorziening. Jouw kind kan daarna naar een school die beter aansluit op zijn/haar onderwijsbehoeften en kan zijn/haar ontwikkeling daar voortzetten. Vooraf wordt afgesproken of dit tijdelijk nodig is, of langer. De onderwijsbehoeften van je kind blijven centraal staan. Ook als je kind eenmaal op het SO of SBO zit evalueren jullie regelmatig of dit nog steeds de meest passende plek is. Deze evaluaties (‘oudergesprekken’) vinden plaats op de S(B)O school met de groepsleerkracht en soms met de IB-er erbij.

Ik zoek een peuterspeelzaal in mijn woonplaats

De keuze van peuteropvang is persoonlijk. Er kunnen verschillende overwegingen meespelen

Baby's en peuters Gesprek Hulp
 • Ligt de opvang in de buurt?
 • Gaan andere kinderen uit het gezin of vriendjes of vriendinnetjes naar een bepaalde opvang?
 • Op welke opvang kan mijn kind zich optimaal ontwikkelen?
 • En sluit de werkwijze van de opvang aan bij mijn kind?

Informeer ook bij familie en vrienden in je omgeving naar hun ervaringen. Vraag om een rondleiding en een gesprek, want dit is de beste manier om een indruk te krijgen en sfeer te proeven. Hoe ziet het gebouw eruit, wat voor leerlingen zitten er op de opvang en hoe gaan ze met elkaar om?

Ik zoek een goed kinderdagverblijf

Een goed kinderdagverblijf is vaak een heel persoonlijke keuze. Het allerbelangrijkste is dat jij en je kind je er op je gemak voelt. Daarom is een goede afweging vooraf heel belangrijk. Maak voor jezelf een lijstje met zaken die voor jou belangrijk zijn. Bezoek een aantal kinderdagverblijven en bespreek jouw lijstje met de pedagogisch medewerker. Laat ook je gevoel spreken: als jij je er op je gemak voelt, is de kans groot dat dit ook voor je kind geldt.

Baby's en peuters Consultatiebureau Gesprek

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, ook als ze nog niet naar school gaan. Wanneer jouw kind sterk achterloopt in zijn of haar ontwikkeling kun je via JGZ, de huisarts of specialist verwezen worden naar een medisch kinderdagverblijf (MKD). Daar zorgt een team van specialisten dat jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen de mogelijkheden.

Ook voor kinderen van 4 jaar en ouder die naar de basisschool gaan en daarbij extra ondersteuning nodig hebben zijn er speciale opvangmogelijkheden.

In onze regio hebben wij te maken met:

 •  Medisch kleuterdagverblijf de Mikkel
 •  Kinderdagcentrum Binderen
 •  Kluppluz

Wat is het verschil tussen een kinderdagopvang en peuteropvang?

Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is spelen heel belangrijk. Het is een manier om de wereld te verkennen. Door samen met andere kinderen te spelen, leren ze belangrijke sociale vaardigheden zoals rekening houden met elkaar. Er zijn verschillende soorten opvang voor je kind. Wat zijn de verschillen?

Baby's en peuters Consultatiebureau VVE

Kinderdagopvang is de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op een kinderdagverblijf. Een ander woord voor kinderdagverblijf is crèche. Kinderen worden opgevangen in groepen van maximaal 16 kinderen.

Peuteropvang is bedoeld voor kinderen van ongeveer 2,5 tot 4 jaar die enkele dagdelen per week komen.
Als een kind niet naar een kinderdagverblijf gaat, biedt peuteropvang een goede voorbereiding op de basisschool. Hierdoor worden tevens achterstanden op de basisschool zoveel mogelijk voorkomen.
Op de peuteropvang wordt vaak voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden. Het consultatiebureau kan hiervoor een indicatie afgeven wanneer er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling van je kind.

Meer informatie

Hoe bespreek ik mijn zorgen op de kinderopvang of peuteropvang?

Heb je het gevoel dat jouw kind niet goed past in de groep of dat jouw kind zich net wat anders ontwikkelt dan de andere kinderen bij de opvang?

Baby's en peuters Consultatiebureau Hulp Opvoeden VVE

Blijf dan niet zitten met jouw vraag maar ga het gesprek aan. Dit kan met de pedagogisch medewerker op de eigen (peuter)opvang maar ook met de huisarts, de arts van het consultatiebureau of andere medisch specialisten Probeer een open gesprek te voeren en ga samen op zoek naar oplossingen. En weet dat er altijd een opvang in de buurt is die passend is bij jouw kind. Een goede leer- en ontwikkelomgeving is zeker voor het jonge kind van ontzettend groot belang. Hoe beter het kind goed in beeld is bij de opvang/peuterspeelzaal des te makkelijker wordt het om een goede (warme) overgang te creëren naar de basisschool

De pedagogisch medewerker maakt zich zorgen over mijn kind, wat kan ik doen?

Ga met elkaar in gesprek. Als de pedagogisch medewerker denkt dat er iets mis is, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Zo krijg je zicht op elkaars ervaringen met je kind. Als iemand van buiten de opvang bij het gesprek betrokken wordt, dan is daarvoor altijd de toestemming van ouders nodig. De opvang heeft andere ervaringen met je kind dan jij. Zo kunnen er verschillende visies op de ontwikkeling van je kind bestaan en samen kun je zoeken naar een passende oplossing of ondersteuning.

Baby's en peuters Consultatiebureau VVE

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat je kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan krijg je mogelijk kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Baby's en peuters

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

• Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt jouw kind in belangrijke mate;

• Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;

• Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;

• Jij en jouw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;

• Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor jouw toeslagpartner.

• Jij of jouw partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

Wat is Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)?

Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een ondersteuningsprogramma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Met voorschools wordt de periode bedoeld tot aan de basisschool en vroegschools de periode van de eerste 2 jaar op de basisschool. Met een VVE indicatie kunnen kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

Baby's en peuters Het basisonderwijs Consultatiebureau Taalontwikkeling VVE

VVE bestaat uit twee onderdelen:

 • Voorschoolse educatie

Dit gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

 • Vroegschoolse educatie

Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters.

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat:

· Taalontwikkeling: hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.

· Beginnende rekenvaardigheid: hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.

· Motorische ontwikkeling: hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.

· Sociaal-emotionele ontwikkeling: hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Hoe kan ik Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanvragen?

Het consultatiebureau bepaalt of je kind in aanmerking komt voor VVE op basis van richtlijnen die hiervoor in jouw gemeente zijn opgesteld. Wil je graag dat je kind hier gebruik van maakt, dan kun je dit zelf aangeven bij het consultatiebureau. De arts van het consultatiebureau kan ook met het voorstel komen om VVE aan te vragen. In elke gemeente gelden andere voorwaarden om voor VVE in aanmerking te komen. Kijk op de website van je gemeente om te zien welke voorwaarden dat in jouw woonplaats zijn.

Baby's en peuters Consultatiebureau Taalontwikkeling VVE

Wie mag de Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie afgeven?

Met voorschools wordt de periode bedoeld die vóór de schoolperiode ligt (dus van 0 tot 4 jaar) Met de vroegschoolse periode wordt de kleutertijd bedoeld. Het consultatiebureau geeft de VVE-indicatie af. De gemeente uit jouw woonplaats heeft hiervoor een aantal criteria vastgesteld. De indicatie kan worden afgegeven omdat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op de peuterspeelzaal/kinderopvang met betrekking tot bepaalde ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taalontwikkeling. In diverse gemeente zijn er zorgkaarten/route kaarten gemaakt waar je op kunt zien welke stappen genomen kunnen worden, door wie en wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van het kind. Deze zorgkaarten zijn dan bekend bij het sociaal team en het consultatiebureau.

Baby's en peuters Consultatiebureau Taalontwikkeling VVE

In de praktijk betekent het vaak dat een kind extra speel/leertijd kan krijgen bij de peuterspeelzaal / kinderopvang. De gemeente vergoedt deze extra voorziening. Voorwaarde is wel dat het programma gevolgd wordt op een VVE peuterspeelzaal /kinderopvang. Deze locaties kun je snel en makkelijk terugvinden in het Landelijk Register Kinderopvang.

In diverse gemeente zijn er zorgkaarten/route kaarten gemaakt waar je op kunt zien welke stappen genomen kunnen worden, door wie en wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van het kind. Deze zorgkaarten zijn dan bekend bij het sociaal team en het consultatiebureau.

 

Meer informatie

Ik spreek onvoldoende Nederlands. Waar kan ik hulp krijgen?

Als je moeite hebt met de Nederlandse taal, kan je tegen vele vragen of problemen aanlopen. Zo kan het lastig zijn om formulieren te begrijpen of vragen hebben over wetten en regelingen. Er zijn meerdere instanties die hierbij ondersteuning kunnen bieden. 

Baby's en peuters De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Hulp Taalontwikkeling

LEV Groep

Zo is er in de regio van Helmond de LEV groep. Zij hebben meerdere initiatieven op het gebied van taal. Zo organiseren ze taalcafé‘s en taallessen. Ook kan je gekoppeld worden aan een taalmaatje, een vrijwilliger die je helpt met het oefenen van de Nederlandse taal.

Voor Poolse inwoners is er in de regio een speciaal gratis Pools spreekuur waar je je vragen in je eigen taal kunt stellen. Zij hebben een team in de volgende gemeenten: Asten, Best, Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel en Someren.

Omnia Jeugdzorg

In Zuid Oost Brabant is Omnia Jeugdzorg een organisatie die hulp biedt aan gezinnen uit alle culturen met vragen en problemen rondom opvoeden. Zij werken cultuursensitief en waar mogelijk in de taal van de ouders. Voor gezinnen en jeugdigen is de hulp altijd gratis.

In welke taal kan ik het beste met mijn kind praten, in het Nederlands of in mijn moedertaal? 

Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Soms leren kinderen meerdere talen naast elkaar, bijvoorbeeld als de beide ouders een andere moedertaal spreken. Soms leren kinderen verschillende talen na elkaar, bijvoorbeeld als de ouders naar Nederland zijn verhuisd en thuis een andere taal spreken dan het Nederlands.    

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Taalontwikkeling

Als je een andere moedertaal spreekt dan het Nederlands, in welke taal kan je thuis dan het beste met je kind praten? Aangetoond is dat het beste is voor de ontwikkeling van je kind om met hem of haar te spreken in de taal

 • die je spontaan spreekt
 • die je het beste begrijpt en spreekt
 • waarin je denkt en droomt.

Meestal is dat je moedertaal.

Als dat zo is, is het beter om met je kind in je eigen moedertaal te spreken. Praat veel met je kind in je eigen taal, dan leert het alvast één taal goed spreken. Zo ontwikkelt je kind een taalgevoel dat bij het leren van andere talen nodig is.

Meer informatie

In welke taal kan ik mijn kind het beste voorlezen?

Ouders kunnen het beste met hun kind praten en voorlezen in de taal die ze het beste spreken, de taal van het hart.

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Taalontwikkeling

Bibliotheek Helmond-Peel heeft een (kleine) collectie prentenboeken in het Arabisch, Engels, Pools, Spaans en Turks. In de bibliotheek vind je naast de boeken ook speelleer-materialen waarmee kinderen zich al spelend kunnen ontwikkelen. Ook zijn er beeldwoordenboeken beschikbaar en tekstloze prentenboeken die ouders samen met hun kinderen in hun eigen taal kunnen lezen.

Een abonnement bij Bibliotheek Helmond-Peel is gratis voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

 

 

 

 

Meer informatie

Waar kan ik terecht met vragen of zorgen over de taalontwikkeling van mijn kind?

Vragen over de taalontwikkeling van je kind tot 4 jaar kan je altijd stellen bij het consultatiebureau. Voor kinderen vanaf 4 jaar kan je hiervoor terecht bij de GGD of bij je huisarts. 

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek Taalontwikkeling

Voor elke leeftijdsfase zijn er zogenaamd Minimum Spreeknormen vastgesteld die aangeven wat een kind op een bepaalde leeftijd minimaal moet kunnen zeggen.

Als je kind de minimum spreeknorm niet haalt, is het goed om contact op te nemen met een logopedist in je omgeving. De logopedist kan dan de spraak-taalontwikkeling van je kind onderzoeken en samen bekijken of er extra begeleiding nodig is. Check voor het vinden van een logopedist in je omgeving, de website van logopedie.nl.

Als je je afvraagt of je kind zich wel voldoende ontwikkelt op het gebied van spraak en taal, kan je dit eenvoudig en snel testen met de TOS-check app, een app ontwikkeld door Kentalis. Deze app is speciaal voor jonge ouders en voor professionals die met jonge kinderen werken in de leeftijd van 1 tot 7 jaar.

Meer informatie

Hoe kan ik het beste voorlezen aan mijn kind?

Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of samen een prentenboek bekijkt, met een boek worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Taalontwikkeling

Maak van het voorleesmoment een knusse belevenis. Ga dicht bij je kind zitten, of neem het op schoot en geef je kind de volle aandacht. Schakel storende elementen uit: TV, mobiel, radio. Praat met je kind over wat het ziet en reageer daarop. Als je voorleest maak je een verhaal extra boeiend als je afwisseling in je stem gebruikt (spannend, vrolijk, verdrietig, etc). Hierdoor gaat het verhaal nóg meer leven en wordt het leesmoment als heel leuk ervaren.

Heb je een keer niet de tijd om zelf voor te lezen? Wissel voorlezen dan af met voorleesfilmpjes of luisterboeken, die je ook kunt vinden op de website van de Jeugdbibliotheek.

Meer informatie

Wat kan ik doen om de taalontwikkeling van mijn kind te stimuleren?

Een kind leert de taal door het verkennen van de wereld om hem of haar heen. Als ouder kan je je kind hierbij steeds een stap verder helpen door in te gaan op zijn of haar initiatieven, nieuwe woorden aan te bieden, leuke geluiden te maken en spelletjes op zijn of haar niveau te doen.

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Taalontwikkeling

Stimuleren taalontwikkeling

 • Veel praten, zingen, voorlezen en herhalen is hierbij erg belangrijk, ook als je kind zelf nog niet kan praten. Benoem vooral de dingen die je ziet in de omgeving en vertel er over. De GroeiGids heeft een animatie gemaakt die je tips geeft over hoe je de taalontwikkeling van je jonge kind kunt stimuleren
 • Voor meer informatie over hoe je de taalontwikkeling van je kind kunt stimuleren, is er een betrouwbare website ontwikkeld door de Nederlandse beroepsvereniging van logopedisten.
 • Ook de website Taal begint Thuis geeft je als ouder vele bruikbare tips en adviezen om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren.Op deze website wordt veel aandacht besteed aan meertaligheid. De inhoud van de website is ook in vele verschillende talen te lezen.
 • Eén van de beste manieren om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren is voorlezen. Het is namelijk bewezen dat voorlezen een positief effect heeft op de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast versterkt het de band met je kind.
 • Je kan niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. De bibliotheek in je omgeving heeft daarom allerlei leuke activiteiten om het voorlezen te stimuleren. Vaak kunnen kinderen gratis lid worden van de plaatselijke bibliotheek en boeken lenen. Zo is een abonnement bij Bibliotheek Helmond-Peel voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar gratis. Als je lid wordt, kan je er gratis jeugdboeken, jeugd e-books, luisterboeken en dvd’s lenen. Ook worden er gratis activiteiten en workshops aangeboden.
 • In sommige gemeenten, waaronder de gemeente Helmond-Peel is er BoekStart: een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten.Alle ouders van pasgeboren baby’s krijgen een waardebon voor een gratis BoekStartkoffertje, met leuke boekjes om samen te lezen.
 • Ook is er op meerdere plaatsen een VoorleesExpress georganiseerd, waarbij speciaal opgeleide vrijwilligers taalactiviteiten verzorgen voor jonge kinderen, zoals voorlezen en het doen van taalspelletjes.

Waar kan ik terecht met vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van mijn kind?

Als ouder ben je de beste deskundige over je eigen kind. Toch heeft elke ouder wel eens vragen, twijfels of zorgen over de opvoeding of de ontwikkeling van zijn of haar kind. Dat is heel normaal en herkenbaar voor elke ouder. Hieronder vind je een overzicht waar je terecht kan met je vragen.

Baby's en peuters De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Consultatiebureau Opvoeden

Consultatiebureau

Voor kinderen tot 4 jaar, kan je met al je vragen terecht bij het consultatiebureau. Je hebt hier vaste contactmomenten, maar kunt ook tussendoor terecht met je vragen en zorgen.

GGD

Voor vragen over kinderen van 4 jaar of ouder kan je terecht bij de GGD Brabant Zuidoost. Zij bieden een luisterend oor of geven ondersteuning en advies. Hiervoor neem je contact op met 088 0031 414 of maak je direct een afspraak via het JGZ-portaal. Met je DigiD kun je inloggen.

Sociale teams

Je kunt bij sociale teams in onze regio terecht voor lokale ondersteuning, inclusief begeleiding en informatie over opgroeien en opvoeding. Deze teams bieden deskundig advies en luisteren naar vragen over opvoedingsuitdagingen, gedrag, onderwijs en gezondheid. Ze hanteren een integrale aanpak en bieden passende ondersteuning in je eigen regio.

Waar kan mijn kind met een beperking of chronische ziekte terecht om te sporten of meer te bewegen?

Er zijn een aantal sportaanbieders in Helmond die een aangepast sport- en beweegaanbod hebben. Het aangepaste sport- en beweegaanbod kan je vinden op https://www.unieksporten.nl/brabant.

Baby's en peuters De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Hulp

Jibb+

Iedereen kan bewegen!

Wil je graag (meer) bewegen of sporten, maar vind je het lastig een passende sport te vinden door je beperking of chronische ziekte? Wij helpen jou kosteloos op weg!

Jibb+ werkt met andere gemeenten en sportaanbieders samen onder de naam Uniek Sporten de Peel. Zo zijn er best wat sportaanbieders in Helmond die een aangepast sport- en beweegaanbod hebben. Het aangepast sport- en beweegaanbod vind je op https://www.unieksporten.nl/brabant.

Hulpvraag?

Heb je behoefte aan persoonlijk advies of begeleiding naar een passende sport? Neem dan contact op met Lisanne van der Veen.
Telefoon: 0492 347 071
E-mail: lisannevanderveen@jibbplus.nl

 

Meer informatie

Wat zijn de rechten van de school?

Scholen hebben de volgende rechten en plichten: vrijheid van onderwijs, toelating, ordemaatregelen, schorsing en verwijdering, invulling onderwijs, zorgplicht bij aanmelding, zorgplicht voor een veilige omgeving, meldcode huiselijk geweld, zorgplicht kwaliteit onderwijs en informatieplicht.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Rechten en plichten

Scholen hebben de volgende rechten: 

 • Vrijheid van onderwijs

In Artikel 23 van de Grondwet staat het recht op vrijheid van onderwijs. Iedereen kan op grond van dit artikel een school oprichten en het onderwijs zelf inrichten. Wel heeft de overheid randvoorwaarden opgesteld waaraan scholen moeten voldoen, zoals het verplichten van bepaalde vakken. Door het recht op vrijheid van onderwijs kunnen scholen verschillend zijn.

Meer informatie

Wat zijn mijn rechten als ouder?

Waar heb ik als ouder recht op ten aanzien van onderwijs? Goede communicatie tussen ouders en school is heel erg belangrijk! Die communicatie is mogelijk als beide partijen zich bewust zijn van hun rechten en plichten en aan de hand daarvan een gemeenschappelijke basis weten te vinden. Er is altijd een gemeenschappelijk belang: het welzijn van het kind dat onderwijs volgt.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Rechten en plichten

Rechten van ouders ten aanzien van onderwijs

 

 • Vrijheid van onderwijs 

Ouders hebben het recht om zelf een school te kiezen voor hun kind.

 

 • Recht op informatie

Ouders en verzorgers hebben recht op een schoolgids waarin informatie staat over bijvoorbeeld de werkwijze van de school, de doelen van het onderwijs en de zorg voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Als ouder krijg je toegang tot de schoolgids bij de inschrijving van je kind en elk jaar na de vaststelling van de schoolgids. Mede door de gids, maar ook door goed overleg met de school, krijgen ouders en kinderen de juiste verwachtingen van de school. Het is belangrijk dat school goed communiceert over eventuele nieuwe regels, dat school beslissingen motiveert en goede afspraken met ouders maakt.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Ben ik verplicht om deze te betalen?

Veel scholen vragen aan ouders elk jaar een financiële bijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig, ouders mogen er zelf een besluit over nemen en zijn niet verplicht om deze te betalen.  

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Hulp Rechten en plichten Stichting Leergeld

In de schoolgids staat hoe hoog de ouderbijdrage is, waar deze voor gebruikt wordt en dat deze vrijwillig is. Het geld wordt in het algemeen gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. Als je als ouder de bijdrage niet betaalt, mag je kind op de basisschool altijd meedoen met alle activiteiten. Basisscholen mogen geen enkel kind meer uitsluiten van activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdragen niet betaald hebben.

Wat zijn de plichten van de school?

Hieronder staan de plichten genoemd waar elke school in Nederland mee te maken heeft.

Het basisonderwijs

* Invulling onderwijs

Scholen moeten zich houden aan het Kinderrechtenverdrag. Hierin staan meerdere doelen waaraan onderwijs moet voldoen. Zo moet onderwijs gericht zijn op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de talenten en mentale en fysieke vermogens van het kind. Het (speciaal) onderwijs voor kinderen met met een fysieke of geestelijke beperking moet gericht zijn op een zo volledig mogelijke integratie in de maatschappij.

Ook moeten scholen zich houden aan de de Salamanca Verklaring, opgesteld door 92 landen tijdens een wereldconferentie in 1994 over speciale onderwijsbehoeften. Hierin wordt aangegeven dat elk kind verschillende karaktereigenschappen, interesses, capaciteiten en leerbehoeften heeft en dat het onderwijs met deze verschillen rekening dient te houden.

Plichten van ouders

De school heeft zijn verplichtingen, maar ook ouders hebben deze.

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Rechten en plichten

Wat is het schooladvies?

In groep 8 van de basisschool krijgt je kind een definitief schooladvies. De basisschool geeft hiermee advies over welk type voortgezet onderwijs past bij het niveau van je kind.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs

Hierbij wordt gekeken naar de leerprestaties en ontwikkeling van je kind tijdens zijn of haar schoolloopbaan, maar ook naar andere factoren, zoals de werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het oordeel van de leraar staat hierbij centraal.   

Basisscholen kunnen een enkelvoudig schooladvies voor één onderwijstype geven, bijvoorbeeld havo. Maar ze kunnen ook een meervoudig of dubbel schooladvies geven, zoals vmbo-t/havo.  

Leerlingen met een meervoudig schooladvies mogen zich aanmelden voor het hoogste van de twee onderwijsniveaus. Uiteindelijk bepaalt de middelbare school op welk niveau de leerling wordt geplaatst. Scholen die slechts één schoolsoort aanbieden, hoeven leerlingen met een dubbel advies niet verplicht te plaatsen.  

Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er?

Er zijn in Nederland verschillende onderwijstypen voor het voortgezet onderwijs: 

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Overgang voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs (PRO):

Bereid leerlingen voor op de arbeidsmarkt; is voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen;

VMBO:

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) bestaat uit 4 leerwegen. Leerlingen kunnen daarbinnen kiezen uit tien profielen. Het vmbo duurt 4 jaar. Een leerweg in het VMBO geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar.

Hoe maak ik een goede schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs?

Meestal in groep 7 wordt er een pré-advies gegeven. Dit pré-advies geeft een richting aan waar de school op dat moment aan denkt. In groep 8 krijgt je kind een definitief schooladvies. Met dit schooladvies ga je samen met je kind op zoek naar een middelbare school die het best passend is. Aanmelden kan alleen binnen een bepaalde periode. De school voor voortgezet onderwijs hanteert bepaalde toelatingseisen en beslist of het je kind toelaat. Hierbij volgt de school over het algemeen het basisschooladvies.    

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek

Er is veel informatie over scholen beschikbaar. In de VO Gids staat algemene informatie over het voortgezet onderwijs en staan alle scholen per regio vermeld. Op deze website kan je ook de data van de open dagen zien via de open dagen planner.

Om een goede keuze te maken voor het voortgezet onderwijs is het goed om

 • Informatie te vragen over scholen op de basisschool;
 • Te informeren naar ervaringen van ouders in je omgeving;
 • Samen met je kind naar open dagen van scholen te gaan;
 • Informatie over de scholen te lezen op de website en in de schoolgids of het schoolplan;
 • De kwaliteit van een school te bekijken. Hiervoor zijn verschillende websites. Deze vind je onder het kopje meer informatie;
 • Inspectierapporten te raadplegen

 

Ik ben het niet eens met het schooladvies van de school. Wat kan ik doen?

De basisschool stelt het advies voor leerlingen in groep 8 op. Als je het als ouder niet eens bent met het advies van de school, kan je de volgende dingen doen:    

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek Overgang voortgezet onderwijs Rechten en plichten

Gesprek met de leerkracht, intern begeleider en/of schooldirectie 

Ga het gesprek aan en stel je vragen. Vraag waar het advies op is gebaseerd. Wat is het beeld dat de school van je kind heeft en komt dit overeen met je eigen beeld? Geef argumenten om je eigen mening te onderbouwen.  Probeer samen tot een oplossing te komen. Soms kan bijvoorbeeld een dubbel advies uitkomst bieden. Ook kan je de school vragen om het advies aan te passen. School hoeft hier echter niet in mee te gaan.  Ouders hoeven niet met het uiteindelijke advies in te stemmen.

Hoe bereid ik mijn kind voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs?

De overstap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor alle leerlingen een belangrijke stap. Het is belangrijk dat deze overgang succesvol verloopt. Om deze overstap zo goed mogelijk te laten verlopen voor leerlingen in de regio, heeft het Samenwerkingsverband Helmond Peelland voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs een raamwerk ontwikkeld. Het doel van dit raamwerk is om de leerlingen en ouders zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Samenwerkingsverband

Wat is leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)?

LWOO is de afkorting voor leerwegondersteunend onderwijs. Het is een geldbedrag dat vmbo-scholen krijgen voor sommige leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken op school, bijvoorbeeld bij het lezen of rekenen.

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Samenwerkingsverband

Met LWOO kan de school extra ondersteuning inzetten. Zo zorgt de school ervoor dat kinderen niet (verder) achter raken op de lesstof en wordt de kans vergroot dat de leerlingen hun vmbo afsluiten met een diploma. Elke vmbo-school mag zelf bedenken hoe ze de ondersteuning geeft. Sommige scholen geven bijvoorbeeld extra reken- of taallessen. Andere scholen hebben kleinere klassen.

Hoe krijgt mijn kind een LWOO verklaring (leerwegondersteunend onderwijs)?

De leerkracht van groep 8 weet welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben op de middelbare school. De basisschool bespreekt dat met de ouders en geeft dit ook in de overdracht door aan de betreffende vmbo-school. 

De stap naar het voortgezet onderwijs Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Overgang voortgezet onderwijs Samenwerkingsverband

Als een leerling zich aanmeldt bij een school voor voortgezet onderwijs beslist die school of er LWOO wordt aangevraagd of dat er andere ondersteuning nodig is. Om LWOO te krijgen, moet het samenwerkingsverband informatie hebben over de intelligentie. Meestal is er dan een test nodig. Het samenwerkingsverband nodigt deze kinderen uit voor een test.

Ouders hoeven niets te betalen voor LWOO of de afname van de intelligentietest.

Wat is praktijkonderwijs (PRO)?

PRO is een afkorting voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een speciaal soort onderwijs. In het praktijkonderwijs krijg je veel praktijklessen en weinig theorie. Kinderen leren hier vooral door te doen. 

De stap naar het voortgezet onderwijs Overgang voortgezet onderwijs TLV

Het praktijkonderwijs heeft geen landelijke examens. Het helpt leerlingen op weg naar werk en soms naar het MBO. Praktijkonderwijs is kostbaar onderwijs en je mag hier niet ‘zomaar’ heen. Alleen leerlingen voor wie deze school de beste plek is krijgen een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) en mogen daarmee naar de praktijkschool.

Mag ieder kind worden aangemeld op de praktijkschool (PRO)?

Niet ieder kind kan zomaar worden toegelaten tot de praktijkschool (PRO). Hiervoor heb je een ‘toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs’ (TLV-PRO) nodig. 

De stap naar het voortgezet onderwijs Overgang voortgezet onderwijs Samenwerkingsverband TLV

Wanneer de leerkracht van groep 8 denkt dat praktijkonderwijs het beste aansluit bij de ontwikkeling van je kind, dan krijgt je kind een intelligentietest. Op basis van de resultaten van deze test en alle andere schoolgegevens , bepaalt de praktijkschool of zij denken dat hun onderwijs passend is. Als dat zo is, vraagt de praktijkschool de tlv-pro aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband stuurt deze verklaring op naar de praktijkschool en de ouders.

Meer informatie

Kan mijn kind naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs?

Ouders moeten altijd eerst aanmelden bij een reguliere VO school. Daar wordt gekeken of zij tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. Als de reguliere VO school aangeeft dat dit niet kan, moeten zij dit aangeven bij het SWV Helmond Peelland VO .

De stap naar het voortgezet onderwijs Overgang voortgezet onderwijs Samenwerkingsverband Zorg

Krijgt mijn kind leerlingenvervoer?

De meeste kinderen kunnen zelfstandig naar school of worden door ouders gehaald of gebracht. Soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte of handicap of doordat je kind een speciale vorm van onderwijs bezoekt. 

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gemeente Leerlingvervoer taxi vervoer

Als ouders kan je in bepaalde gevallen een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer. Deze regeling vergoedt de vervoerskosten naar school óf regelt door de gemeente verzorgd vervoer per taxi naar school. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De voorwaarden zijn verschillend per gemeente.  

Ouders kunnen de vergoeding leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waarin ze wonen.  

Hoe kan ik een klacht indienen over school?

Ben je het niet eens over gedragingen of beslissingen van de school? Of vind je dat school iets heeft nagelaten of niet (tijdig) heeft ingegrepen? Dan ga je hierover eerst het gesprek aan met school.

Het speciaal (basis)onderwijs Rechten en plichten

In de schoolgids staat vermeld wat hiervoor de standaardprocedure is. Vind je de uitkomst van het gesprek niet acceptabel, dan heb je als ouder/ verzorger het recht om een klacht in te dienen bij een klachtencommissie. De klachtenregeling van de betreffende school vind je in de schoolgids of de website van de school.

Klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit minstens drie leden, waarvan de voorzitter niet op de school werkzaam is. Ook mag degene over wiens gedragingen de klacht gaat, niet deelnemen in de behandeling van de klacht. Vele scholen kiezen ervoor om zelf geen klachtencommissie te vormen, maar zich aan te sluiten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC)

De LKC geeft binnen vier weken na de zitting een oordeel en advies aan het schoolbestuur. Dit is geen bindende uitspraak. De school mag dus besluiten het oordeel naast zich neer te leggen, maar dit komt weinig voor. Het schoolbestuur deelt mee aan de klager en de klachtencommissie wat voor maatregelen er aan de hand van het advies worden getroffen.

Wat gebeurt er als de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld?

De leerplichtambtenaar controleert vanuit de gemeente of ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Als er problemen zijn met het schoolbezoek, zoekt hij samen met de school en ouders naar een oplossing. Ook kan hij ouders of jongeren voorlichting geven waarom het belangrijk is om naar school te gaan. 

Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Gesprek Verzuim

Als je kind vaak lessen mist zonder geldige reden, schakelt school de leerplichtambtenaar in. Scholen zijn verplicht schoolverzuim van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken te melden. Soms wordt ook korter ongeoorloofd schoolverzuim gemeld aan de leerplichtambtenaar omdat dit het begin kan zijn van langdurig en structureel verzuim. Te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim.

Wanneer de leerplichtambtenaar is ingeschakeld, doet hij onderzoek naar de oorzaken van het ongeoorloofd schoolverzuim. Vervolgens kan hij een officiële waarschuwing geven aan het kind en/of de ouders.

Wij gaan verhuizen. Hoe zorg ik dat mijn kind bij een verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?

Bij verhuizingen gelden dezelfde regels als bij plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden.

Baby's en peuters Het basisonderwijs Het speciaal (basis)onderwijs Aanmelden Zorgplicht

Kan de school jouw kind geen passende plek bieden, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Jouw kind blijft ingeschreven op de school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven.

Tip